×

تشکیلات سازمانی بنیاد خیرین حامی دانشگاه دامغان

هیئت موسس

هیئت امنا

نماینده مجمع عمومی است که خط مشی اصلی بنیاد را بر اساس اهداف، تبیین و به گزارشات رسیده به هیئتت امنا رسیدگی می‌نماید.

مجمع عمومی

شامل کلیه اعضا است که خط مشی بنیاد را بر اساس اهداف تعیین و بودجه سالیانه و ترازنامه بنیاد را تصویب می‌نماید.

هیئت مدیره

مسئول اجرای مصوبات هیئت امنا و تنظیم برنامه‌های اجرایی بنیاد، ارائه پیشنهاد به هیئت امنا جهت انتخاب مدیرعامل، تهیه ترازنامه مالی و ...

بازرسان

مدیرعامل

مسئول انجام کلیه امور اجرایی بنیاد که تحت نظارت هیئت مدیره است.

TOP