×

اعضای هیئت مدیره خیرین حامی دانشگاه دامغان

سیدمهدی عرفانی

سیدمهدی عرفانی

سیدجعفر شاه‌مرتضی

حاج علی حیدری شوکت‌آبادی

حاج مرتضی علی‌آبادی

مرتضی علی‌آبادی

دکتر علی اکبر حسن‌نژاد

TOP