×

اعضای هیئت امنای دانشگاه دامغان

حاج علی حیدری شوکت‌آبادی

دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی

دکتر علی اکبر حسن‌نژاد

دکتر علی اصغر عالمی

دکتر علی اصغر عالمی

دکتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم

سیدمهدی عرفانی

سیدمهدی عرفانی

سیدجعفر شاه‌مرتضی

محمود خوشنویسان

محمود خوشنویسان

حاج مرتضی علی‌آبادی

مرتضی علی‌آبادی

اعضای هیئت موسس دانشگاه دامغان:

  • مرحوم آیت الله سیدمحمود ترابی
  • دکتر سیدمحمد ترابی
  • دکتر علی‌اکبر حسن‌نژاد
  • حاج علی حیدری شوکت‌آبادی
  • دکتر علی‌اصغر عالمی
  • محسن عالمی
  • سیدمهدی عرفانی
  • مرتضی علی‌آبادی
  • منصور منصوری
TOP