×

اعضای هیئت امنای دانشگاه دامغان

حاج علی حیدری شوکت‌آبادی

دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی

دکتر علی اکبر حسن‌نژاد

دکتر علی اصغر عالمی

دکتر علی اصغر عالمی

دکتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم

سیدمهدی عرفانی

سیدمهدی عرفانی

سیدجعفر شاه‌مرتضی

محمود خوشنویسان

محمود خوشنویسان

حاج مرتضی علی‌آبادی

حاج مرتضی علی‌آبادی

اولین اعضای هیئت امنای دانشگاه دامغان:

  • مرحوم سیدمحمود ترابی
  • سیدمحمد ترابی
  • علی‌اکبر حسن‌نژاد
  • علی حیدری
  • علی‌اصغر عالمی
  • محسن عالمی
  • سیدمهدی عرفانی
  • مرتضی علی‌آبادی
  • منصور منصوری
TOP