×

نظام پیشنهادهای دانشگاه دامغان تدوین شد.

با هدف ایجاد بستری مناسب و فضایی آزاد برای ارائه نظرات، ایده‌ها و پیشنهادها و همچنین جلب مشارکت دانشگاهیان در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها، نظام پیشنهادهای دانشگاه دامغان تدوین شد.

به منظور ارج نهادن به شأن، منزلت و کرامت انسانی و افزایش رضایتمندی از طریق اشاعه و ترویج فرهنگ مشارکت و همچنین ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی و بهره‌گیری از اندیشه، تخصص و تجارب دانشگاهیان، نظام پیشنهادهای دانشگاه دامغان به پیشنهاد جمعی از دانشجویان فعال فرهنگی، توسط دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی دانشگاه تدوین و سامانه مربوطه نیز راه‌اندازی شد. امید است علاقه‌مندان با ارسال نظرات و پیشنهادهای خود شورای برنامه‌ریزی و مدیریت دانشگاه را در نیل به اهداف برنامه راهبردی یاری نمایند.

برای آگاهی بیشتر از اهداف تدوین نظام پیشنهادات، ارکان و نحوه ارزیابی پیشنهادات کلیک کنید.

فرم نظام پیشنهادها(از صفحه باز شده فرم های درخواست -> کاربرگ نظام ایده و پیشنهادها را کلیک نمایید.)

TOP