×

نظام پیشنهادهای دانشگاه دامغان

ویرایش سوم، اردیبهشت ماه 1400

مقدمه:

پر واضح است که اهمیت و ضرورت توجه به نظام های مدیریتی توسعه منابع انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در این میان بهره برداری از توان فکری و توانایی های کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی سازمان، می تواند یکی از عوامل موفقیت و افزایش بهره وری سازمان بحساب آید. از سوی دیگر توجه به نظام مدیریت مشارکتی که مبتنی بر اصل انسان مداری است از الزامات توسعه منابع انسانی و به منزله یک شاخص سنجش میزان توسعه یافتگی سازمان مطرح می گردد.

بنابراین سازمان ها همواره به دنبال روش و ابزاری مناسب در جهت بهره مندی از سرمایه های فکری و گنجینه خرد جمعی، به منظور افزایش بهره وری و بهبود مستمر فعالیت ها و فرآیندهای خود هستند.

نظام پیشنهادها به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد، محیطی را در سازمان بوجود می آورد که کارکنان و کلیه افرادی که با سازمان در ارتباط هستند از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن، نظرات، ایده ها و پیشنهادهای خود را در زمینه حل مشکلات و نارسایی ها و ایجاد بهبود مستمر در فعالیتهای سازمان ارائه نمایند.

بر مبنای این نظام، کارکنان و کلیه صاحبان اندیشه، ضمن نگرش نقادانه به وضعیت موجود با به کارگیری نیروی خلاقیت، ابتکار و توان فنی و تخصصی خود، با ارائه ایده و پیشنهاد در جهت بهبود امور و نیل به وضعیت مطلوب در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و حل مسائل سازمان مشارکت خواهند نمود.

این موضوع در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ  1393/10/07 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان تصریح شده است.

در این راستا نظام پیشنهادهای دانشگاه دامغان به عنوان یک طرح پشتیبان به شرح زیر تدوین گردیده است.

هدف:

 • ارج نهادن به شأن، منزلت و کرامت انسانی دانشگاهیان و افزایش رضایتمندی از طریق اشاعه و ترویج فرهنگ مشارکت
 • ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی و بهره گیری از اندیشه، تخصص و تجارب دانشگاهیان(کارکنان، اساتید و دانشجویان)
 • ایجاد فضای آزاد و سالم برای طرح و نقد اندیشه و افزایش آگاهی ها و توانایی های دانشگاهیان
 • تلاش برای جلب مشارکت دانشگاهیان در فرایند تصمیم گیری ها
 • گسترش تفکر و کار گروهی و تیمی به واسطه پیشنهادهای جمعی
 • ارائه راه کارهای سازنده در راستای رفع مشکلات و تسهیل و تسریع امور، کاهش هزینه های جاری، بهبود رویه های اجرایی، افزایش کیفیت خدمات و ارتقاء بهره وری

ساختار اجرایی:

 1. نظام پیشنهادهای دانشگاه دامغان شامل ارکان زیر می باشد:

  • کارگروه نظام پیشنهادها
  • معاون اداری و مالی دانشگاه به عنوان رئیس کارگروه
  • مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه به عنوان دبیر کارگروه
  • یک نفر کارشناس صاحب نظر از هر حوزه معاونتی به تشخیص و انتخاب معاون مربوطه
  • سه نفر از کارشناسان صاحب نظر دانشگاه به تشخیص و انتخاب رئیس کارگروه
  • یک نفر از اعضای شورای برنامه ریزی دانشگاه
  • دبیرخانه کارگروه
  • دبیر کارگروه(مدیر امور اداری و پشتیبانی)
  • یک نفر از اعضای غیر هیأت علمی به تشخیص و انتخاب رئیس کارگروه

 2. شرح وظایف کارگروه نظام پیشنهادها:
  • تعیین اولویتها و زمینه های مناسب ارائه پیشنهاد
  • ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی مؤثر و زمینه سازی فرهنگی برای تشویق دانشگاهیان به ارائه پیشنهاد
  • بررسی دقیق و کارشناسی پیشنهادها از جنبه های مختلف
  • تأیید و یا رد پیشنهاد بر اساس مستندات و کارشناسی دقیق
  • تعیین سطح و امتیاز پیشنهاد
  • نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب و تبیین نتایج اجرای هر پیشنهاد در حوزه مربوطه
  • تعیین مشوق های عمومی به منظور تقویت فرهنگ مشارکت از محل منافع نظام پیشنهادها

 

شرح وظایف دبیرخانه کارگروه نظام پیشنهادها:

 • استقرار پایگاه اینترنتی یا سامانه الکترونیکی با هدف انجام کلیه فرایندهای مرتبط با نظام پیشنهادها بصورت الکترونیکی
 • بررسی مقدماتی پیشنهادهای دریافت شده و ارجاع پیشنهادهای واجد شرایط جهت بررسی کارشناسی به اعضای کارگروه
 • پیگیری پرداخت پاداش ها و حق الزحمه ها
 • ارجاع و پیگیری پیشنهادهای مصوب به واحدهای مربوطه جهت اجرا
 • صدور گواهی پیشنهاد تأیید شده
 • تهیه گزارش عملکرد سالانه

پیشنهادهای قابل قبول جهت طرح در کارگروه عبارتند از:

پیشنهاد جدید بوده و جزو فعالیتهای در حال انجام در دانشگاه نباشد.

پیشنهاد باید توجیه فنی، اقتصادی، کاربردی و کیفی داشته باشد.

پیشنهاد در قالب قرارداد یا پروژه تحقیقاتی قبلاً  در دانشگاه اجرا یا تصویب نشده باشد.

 

نحوه ارزیابی و امتیازدهی پیشنهادهای مصوب:

هر پیشنهاد بر اساس شاخص های جدول زیر (برای هر شاخص بین 0 تا 10) امتیاز دهی می شود.

درجه مطلوبیت برای هر پیشنهاد با مجموع امتیاز 60 به بالا درجه 1 و برای هر پیشنهاد با مجموع امتیاز 30 تا   60 ، درجه 2 تعریف می شود.

ردیف شاخص
1 مطابقت پیشنهاد با برنامه راهبردی دانشگاه
2 تشریح کامل و دقیق و ارائه مستندات کامل
3 نو و کاربردی بودن موضوع پیشنهاد
4 خلاقیت و نوآوری پیشنهاد
5 تیمی یا گروهی بودن پیشنهاد
6 بهبود فرآیندها و رویه های موجود
7 افزایش بهره وری و صرفه جویی در منابع و هزینه ها
8 افزایش رضایتمندی مخاطبان و ارباب رجوع
9 بهبود شرایط محیط کار
10 تخصصی بودن پیشنهاد در حوزه کاری پیشنهاد دهنده

 

نحوه پرداخت پاداش و حق الزحمه ها:

میزان پاداش پیشنهاد مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد که در آن ضریب پیشنهاد و ضریب سطح پیشنهاد مطابق جدول زیر محاسبه خواهد شد.

ضریب ثابت در سال اول اجرای طرح(سال 1400) مبلغ 100/000ریال است که این ضریب با نظر اعضای کارگروه هر سال به روز می شود.

 ضریب ثابت x ضریب سطح پیشنهاد x ضریب پیشنهاد x امتیاز پیشنهاد= پاداش پیشنهاد

پیشنهاد ضریب پیشنهاد
فردی 1
گروهی 1.2
سطح پیشنهاد ضریب سطح پیشنهاد
واحد مربوطه 1
دانشگاه 1.2
ملی 1.5

 

 • پاداش پیشنهادهای مصوب بنا به تشخیص رئیس دانشگاه علاوه بر پاداش پرداختی میتواند به صورت غیرنقدی مانند تقدیرنامه و اعطای فوق العاده های ویژه به پیشنهاد دهنده پرداخت گردد.
 • در صورتی که اجرای پیشنهاد منجر به سودآوری برای دانشگاه شود دانشگاه می تواند 3 درصد سود خالص حاصل از اجرای پیشنهاد را به پیشنهاد دهنده بپردازد.
TOP