×
دانشگاه دامغان

رویدادهای پیش رو

سومین پیش نشست علمی همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران

اولین سمینار ایمنی در فعالیتهای معدنی و نقش آموزش در ارتقاء سطح ایمنی

اولين همايش ملي تجربه نگاري و آينده پژوهي مديريت مردم نهاد مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال دانشگاه دامغان

TOP