فرم طرح پیشنهادی

نظام پیشنهادها

فرم دبیرخانه شورای برنامه ریزی دانشگاه
نوع پیشنهاد:(Required)
قلمرو و دامنه پیشنهاد(Required)
حوزه مربوط به پیشنهاد
پیش بینی اثربخشی پیشنهاد