×

راهنمای سامانه vlms (قسمت اول)
راهنمای ورود به سامانه

رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال

راهنمای سامانه vlms (قسمت دوم)
راهنمای ورود به کلاس در محیط Adobe Connect

راهنمای سامانه vlms (قسمت سوم)
راهنمای تغییر رمز ورود

راهنمای سامانه vlms (قسمت چهارم)
راهنمای امتحانات مجازی

راهنمای سامانه vlms (قسمت پنجم)
راهنمای تغییر تقویم از میلادی به شمسی

TOP