×

گزارش تصویری برگزاری آزمون سراسری 1401 در دانشگاه دامغان

آزمون سراسری سال ۱۴۰2_ ۱۴۰1 با رقابت یک هزار و ۷۵۲ داوطلب زن و مرد در طی چهار روز در دانشگاه دامغان برگزار شد.

TOP