×

سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار می شود

دانشگاه دامغان با همکاری دانشکده هنر و مرکز تحقیقات سینما و ادبیات نمایشی، سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال را در تاریخ 17 و 18 خردادماه برگزار می کند. از پژوهشگران درخواست می شود، مقالات یا چکیده مقالات خود را حداکثر تا 20 اردیبهشت ماه 1401 در سامانه مندرج در پوستر بارگذاری نمایند. محورهای همایش به شرح زیر اعلام می شود:

نمایش:

 • مطالعات نظری و میان رشته ای تئاتر
 • نظریه های معاصر در تئاتر جهان
 • مطالعات تاریخی تئاتر
 • نقد و تحلیل آثار نمایشی ایرانی معاصر
 • ارتباط میان متن و اجرای نمایشی
 • مطالعه وجوه دیداری و شنیداری هنر نمایش
 • اقتباس‌شناسی در هنر نمایش
 • هنر اجرا به مثابه یک گونه نمایشی نوین
 • جامعه‌شناسی نمایش

تلویزیون:

 • نقد و تحلیل آثار تلویزیونی
 • راهکارها و راهبردهای نوین در عرصه تولید هنری آثار تلویزیونی
 • مطالعه وجوه هنری تولیدات تلویزیونی
 • تلویزیون و صنعت فرهنگ
 • تبلیغات تلویزیونی به مثابه یک گونه نمایشی
 • جامعه‌شناسی تلویزیون
 • تلویزیون و مطالعات فرهنگی

سینما:

 • نقد و تحلیل آثار سینمایی
 • مطالعات میان رشته ای سینما و علوم انسانی
 • ارتباط میان متن و تصویر در سینما
 • اقتباس‌شناسی سینمایی
 • سینما و صنعت فرهنگ
 • سبک‌ها و مکتب‌های بازیگری در سینما
 • جامعه‌شناسی سینما

هنرهای دیجیتال:

 • نقد و تحلیل آثار هنرهای دیجیتال
 • هنر دیجیتال و بینامتنیت
 • هنر اینترنتی به مثابه یک گونه از هنرهای دیجیتال
 • جامعه‌شناسی هنرهای دیجیتال
TOP