×

انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان به عنوان دبیر وابسته ((Associate Editor درمجله Frontiers in Materials

دکتر احمد قلی زاده عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک از سوی مجله Frontiers in Materials  به سمت   دبیر وابسته انتخاب شده است. این مجله JCR با ضریب تاثیر 3/51  و رتبه کیفی (Q2) متعلق به کشور سوئیس است که دارای 15 بخش است و دکتر احمد قلی زاده  به عنوان دبیر وابسته در بخش  Thin Films and Fine Powders of Ferrites فعالیت دارد.

برای اطلاعات بیشتر درباره این مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

Thin Films and Fine Powders of Ferrites | Frontiers Research Topic (frontiersin.org)

TOP