×

نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم

نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم، در سه بخش تاریخی، ادبی و فرهنگی برگزار می‌شود.
مهلت ارسال آثار: 30 آبان ماه 1400
تاریخ برگزاری: دیماه 1400

TOP