×

انتشار 6عنوان کتاب در موسسه انتشارات دانشگاه دامغان(تابستان 1400)

6 کتاب جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان در موسسه انتشارات این دانشگاه منتشر شد.این کتاب ها که شامل 2 اثر ترجمه ای و 4 اثر تالیفی است عبارتند از:

1-الکترونیک قدرت:  ترجمه دکتر سبحان محمدیان(عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی)

2-روانشناسی عملکرد:  ترجمه دکتر حسام رمضان زاده(عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی)

3-شیمی فیزیک آزمایشگاهی،اصول و روش های عملی:  تالیف دکتر مرتضی جباری(عضو هیئت علمی دانشکده شیمی)- الهه علیزاده برمی(دانشجویی کارشناسی ارشد شیمی) و فرزانه تیموری(دانشجویی کارشناسی ارشد شیمی)

4-آمار و احتمال برای مهندسی و علوم: تالیف دکتر غلامحسین یاری(عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت)

5-آزمایش های مکانیکی وشیمیایی بتن های معمولی و ویژه:  تالیف دکتر مهدی عبادی جامخانه(عضو هیئت علمی دانشکده فنی ومهندسی)

6-Reading for thinking: تالیف دکتر سعید نورزاده(عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی)-دکتر قدرت حسنی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی)-و خانم دکتر آیلین فیروزیان پور اصفهانی(عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی)

TOP