×

ارتقاء مرتبه علمی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه

در هفتمین جلسه از دور دوم هیات ممیزه دانشگاه دامغان، با ارتقاء مرتبه علمی دکتر مجتبی تاجیک، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، دکتر محمدرضا فدوی اسلام، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک، دکتر سیدهاشم طبسی، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و دکتر حسین داوری، عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی به دانشیاری موافقت شد.

TOP