×

جلسه شورای دانشگاه با حضور اعضا برگزار شد

جلسه شورای دانشگاه روز سه شنبه 1400/6/23 با حضور اعضا تشکیل شد.
در این جلسه اقدامات و الزامات برای سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گرفت.

TOP