×

انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان به عنوان دبیر وابسته (Associate Editor) درمجله Frontiers in Materials

دکتر احسان نظرزاده زارع عضو هیأت علمی دانشکده شیمی از سوی مجله Frontiers in Materials  به سمت Associate Editor انتخاب شد. مجلهFrontiers in Materials  یک مجله JCR با ضریب تاثیر 3/51 و رتبه کیفی (Q2) متعلق به کشور سوئیس است که دارای 15 بخش است. در این مجله دکتر نظرزاده به عنوان Associate Editor در بخش Colloidal Materials and Interfaces فعالیت خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر درباره این مجله لینک زیر را دنبال کنید.

 

https://www.frontiersin.org/journals/materials/sections/colloidal-materials-and-interfaces#editorial-board

 

TOP