×

چاپ مقالات عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان در مجلات معتبر خارجی (IF:16/80) Advanced Science و (IF:13/28) Small

دکتر احسان نظرزاده زارع عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه دامغان، با همکاری پژوهشگرانی از کشورهای ایتالیا، پرتغال، ترکیه، هند، موریس، آفریقای جنوبی، عربستان و آمریکا موفق به چاپ دو مقاله در دو مجله شاخص بین­ المللی شد. موضوع یکی از این مقالات، بررسی و مرور نانوحامل های پایه پلیمری در دارورسانی جهت کنترل و مدیریت عفونت های دندانی است. این مقاله نانوحامل های دارویی پایه پلیمری تازه توسعه یافته، کاربردها و محدودیت های بالقوه آنها در زمینه های مختلف دندانپزشکی را معرفی کرده است.

مقاله دیگر نیز به بررسی و طراحی نسل جدیدی از جاذب های هوشمندپایه پلیمری و فلزی تک پاسخگو یا چندپاسخگو برای حذف آلاینده های خطرناک از آب پرداخته است. این مقاله انواع مختلف جاذب های حساس به یک محرک یا چند محرک از قبیل pH، دما، نور و میدان مغناطیسی را بررسی نموده است. شایان ذکر است این مقالات به ترتیب در مجلات معتبر Advanced Science و Small  با ضرایب تاثیر به ترتیب 16/80 و 13/28 منتشر شده اند.

لینک دسترسی به مقالات:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202004014

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202007840

TOP