×

8 مقاله با نام دانشگاه دامغان در زمره مقالات پراستناد (Highly Cited) پایگاه Web of Science

بر اساس اعلام پایگاه WOS  از ابتدای سال 2020 تاکنون،  8 مقاله با نام دانشگاه دامغان در زمره مقاله­‌های پراستناد (Highly Cited)   این پایگاه قرار گرفته است. از این مجموعه، 6  مقاله متعلق به آقای دکتر احسان نظرزاده زارع (عضو هیئت علمی دانشکده شیمی)، یک مقاله متعلق به آقای دکتر هادی شفایی مقدم (عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی) و یک مقاله متعلق به آقای دکتر علیرضا پورعلی (عضو هیئت علمی دانشکده شیمی) است.

TOP