×

فراخوان نخستین جشنواره ملی مولانا

نکاتی درباره ی جشنواره

جشـنواره ملی مولانا به عنوان عرصه تجلی توانمندیها و اسـتعدادهای ارزشـمند تمام عالقمندان به صدا و گویندگی و بسـتر مناسـبی برای انعکاس ظرفیتهای قابل توجه آنهاسـت. این جشـنواره رویکرد نوین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و دانشـگاه دامغان برای جلب مشـارکت حداکثری دانشـگاهیان، ارتقاء روحیه نشـاط و پویایـی بـه ویـژه در دوران سـخت ویـروس منحـوس کروناسـت. بـر ایـن اسـاس ابعـاد محتوایـی جشـنواره تقویـت شـده و ضمـن کاسـتن از جنبه های رقابتـی، بر جنبههای آموزشـی آن افزوده شـده اسـت.

 
بخش های مختلف جشنواره
 
 ۱ )بخش رقابتی: 
 
 ۱_گویندگی (شامل: دکلمه_گویندگی تیزر تبلیغاتی_خبر_ روایت داستان)
 ۲_دوبله (دوبله انیمیشن_ دوبله فیلم)
۳_اجرا و سخنوری بخش ویژه ایـن بخـش ویـژه آثـار تولیـد شـده شـرکت کننـدگان در جشـنواره خواهـد بـود کـه در شـاخه هـای : ۱ _پادکست ۲ _روایت داستان / نمایش نامه صوتی ۳ _دوبله (انیمیشن و فیلم) می توانند آثار خود را ارسال نمایند.
 
 ۲ )بخش غیررقابتی: 
 
كارگاه ها و دوره های آموزشی نشست های هم اندیشی نمایش توانمندی ها و آثار برگزیده شركت كنندگان
 
شرایط عمومی شرکت کنندگان:
 
محدودیتــی بــرای شــرکت متقاضیــان در رشــته هــای مختلــف جشــنواره وجــود نــدارد. الـف) شـماره تلفـن همـراه و ایمیـل وارد شـده در فـرم توسـط متقاضـی، پل ارتباطـی آتـی دبیرخانـه بـا شـرکت کنندگان اسـت. ب) تکمیـل و ارائـه ی فـرم شـرکت در جشـنواره بـه منزلـه ی پذیـرش کلیـه شـرایط و قوانین جشـنواره اسـت. پ) مطابـق آئیـن نامـه جشـنواره، در هـر زمـان عـدم صحـت مـدارك ارائـه شـده از جانـب متقاضـی بـرای دبیرخانـه محـرز شـود، اثـر مربوطـه حـذف شـده و مسـئولیت کلیـه ی عواقـب آن برعهـده ی متقاضـی خواهـد بـود . ت) تفسـیر و رفـع ابهـام از مقـررات و اخـذ تصمیم نهایـی درباره موضوعات پیشـبینی نشـده به عهده شـورای سیاستگذاری جشـنواره است. ث) در تمامـی رشـته هـای جشـنواره، آثـار راه یافتـه بـه مرحلـه پایانـی، بـا توجـه بـه درخواسـت فـرد، گواهـی شـرکت صـادر خواهدشـد. ج) چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشـده باشـد، در صورت درخواسـت دانشـجویان و یـا کارشناسـان ، توسـط دبیرخانـه، تبییـن صـورت میگیرد و پـس از تصمیـم نهایـی در دبیرخانـه جشـنواره، اعالـم و اجرا خواهد شـد. چ) دبیرخانـه مـی توانـد از آثـار راه یافتـه بـا یکـر نـام خالـق اثـر در انتشـار آثـار، بـه هـر آن گونـه کـه صالـح میدانـد، اسـتفاده کنـد.
 
برای دانلود فرم ثبت نام نخستین جشنواره ملی مولانا کلیک کنید.
برای دانلود فایل فراخوان جشنواره ملی گویندگی، دوبله، اجرا و سخنوری مولانا کلیک کنید.
TOP