×

ارتقاء مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه

در ششمین جلسه از دور دوم هیأت ممیزه دانشگاه دامغان که روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ در محل سالن همایش‌های دانشگاه برگزار گردید با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه موافقت شد.
در این جلسه با ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر کبری زارعی، عضو هیات علمی دانشکده شیمی از دانشیاری به استادی موافقت شد. همچنین با ارتقاء مرتبه علمی خانم دکتر بیتا شفاعتیان، عضو هیات علمی دانشکده شیمی و آقای دکتر محمد پازکی، عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، از استادیاری به دانشیاری موافقت شد.

روابط عمومی دانشگاه دامغان

TOP