×

انتصاب سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی

دکتر اسلامی معاون اداری و مالی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

 با حکم دکتر عبدالعلی بصیری رئیس دانشگاه دامغان، دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی با حفظ سمت به عنوان "سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه" منصوب شد.

در این حکم به تقویت و هماهنگ سازی ظرفیت‌ها و منابع موجود برای حرکت پر شتاب دانشگاه در مسیر تحقق اولویت‌های راهبردی مندرج در برنامه پنج ساله دانشگاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، مشتمل بر:

1. ترویج جهان بینی توحیدی در فعالیت‌های دانشگاهیان
2. برجسته سازی نقش تربیتی اساتید هماهنگ با نقش آموزشی ایشان
3. ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان

مورد تاکید قرار گرفت. 

TOP