×

فراخوان ثبت روایت‌های کرونایی دانشگاهیان

نظر به ضـرورت تهیه آرشـیو جامعی از تجربیات کنشـگران دانشـگاهی اعم از استادان، دانشجویان، کارکنان، مدیران و پژوهشگران در شرایط پاندمی کرونا و ثبت و تحلیل این روایت‌ها، مؤسسه مطالعـات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در نظر دارد با یاري جمیع کنشـگران مراکز آموزش عـالی ایران چنین بانکی را ایجاد و در دسترس مـدیران و پژوهشـگران و سیاسـتگذاران حوزه آموزش عالی، علم و فناوري قرار دهد.

به این منظور صـفحه‌اي در سامانه مؤسسه به آدرس www.iscs.ac.ir  راه اندازي شده است تا کنشگران مـذکور روایت مواجهه و فعالیت خود در این ایام را در قالب نوشـتار ثبت و در معرض بازدیـد و مطالعه علاقه مندان قرار دهنـد. همچنین براي ثبت روایت هاي صوتی و تصویري نیز ایمیلی به آدرس revayat@iscs.ac.ir در نظر گرفته شده است که پس از تأیید روایتها در سامانه مؤسسه ثبت خواهند شد. روایت هاي منتخب در قالب کتاب و سـمیناري ویژه نیز عرضه خواهنـد شد. همچنین به پنج روایت برتر هدایایی اهدا خواهد شد.

TOP