×

جلسه هماهنگی دبیرخانه جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم در بخش ویژه کرونا و سلامت روان

روز یکشنبه 3 اسفند جلسه هماهنگی دبیرخانه جشنواره ملی دانشجویی هنرهای دیجیتال هکاتم در بخش ویژه کرونا و سلامت روان برگزار شد.

TOP