×

کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه دامغان

کارگاه آموزشی از باور تا شخصیت:

استاد کارگاه : جناب آقای محسن پریمی

زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 مرداد ماه 1399 - ساعت 20 الی 22

لینک ورود: https://vclass.du.ac.ir/kargah

  • توجه: برای شرکت کنندگاه این دوره گواهی نامه معتبر صادر خواهد شد.
  • هزینه اینترنت دانشجویان شرکت کننده در کارگاه پرداخت می شود.

کارگاه آموزشی بر بلندای نشاط:

استاد کارگاه : خانم محمد پور

زمان: سه شنبه 28 مردادماه 1399 ساعت 19 الی 21

لینک ورود: https://vclass.du.ac.ir/kargah

 

 

  • هزینه اینترنت دانشجویان شرکت کننده در کارگاه پرداخت می شود.
TOP