عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه دامغان و سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه دامغان و سازمان

عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه دامغان و سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

با عنایت به توانمندی های دانشگاه و نظر به اهمیت ارتباط و بهره مندی از ظرفیت های علمی، پژوهشی و فنی مهندسی دانشگاه دامغان تفاهم نامه ای بین معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دامغان و سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی منعقد گردید.
اهم موضوعات این تفاهم نامه تبادل تجربیات و انجام آزمایشات تخصصی مورد نیاز یکدیگر، آزمون های مربوط به مقایسه های بین آزمایشگاهی بصورت متقابل، انجام پروژه های مشترک، ارسال به موقع نتایج و گزارشات به یکدیگر، ارائه خدمات مشاوره ای از طرف دانشگاه، همکاری در پروژه های تحقیقاتی و توسعه سازمان یافته و روزافزون همکاری های سازمان و دانشگاه از طریق تعیین، توسعه و حمایت از انواع شیوه های همکاری های فی ما بین، کاربردی نمودن پژوهش ها و مطالعات و بهره مندی از تخصص ها و توانمندی های طرفین در عرصه های متنوع علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه های مورد نیاز طرفین می باشد.