نشانی اینترنتی دانشگاههای ایران

[divider line_type=”No Line”]

ردیف

دانشگاه

نشانی اینترنتی

۱

دانشگاه اراک

www.araku.ac.ir

۲

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

۳

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

۴

دانشگاه الزهرا علیها سلام

www.azzahra.ac.ir

۵

دانشگاه ایلام

www.ilam.ac.ir

۶

دانشگاه امام صادق علیه السلام

www.isu.ac.ir

۷

دانشگاه بو علی سینا همدان

www.basu.ac.ir

۸

دانشگاه بیرجند

www.birjand.ac.ir

۹

دانشگاه بین المللی ایران

www.iranu.com

۱۰

دانشگاه بین المللی چابهار

www.itrws.com/

۱۱

دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.itrws.com

۱۲

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir

۱۳

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

۱۴

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

۱۵

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

۱۶

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

www.kntu.ac.ir

۱۷

دانشگاه جامع علمی کاربردی

www.itrws.com

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

www.nkums.ac.ir
۱۹

دانشگاه رازی کرمانشاه

www.razi.ac.ir

۲۰

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

۲۱

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

۲۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

۲۳

دانشگاه شاهرود

www.shahroodut.ac.ir

۲۴

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

۲۵

دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir

۲۶

دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir

۲۷

دانشگاه لرستان

www.lu.ac.ir

۲۸

دانشگاه شهید باهنر کرمان

www.uk.ac.ir

۲۹

دانشگاه شهید چمران اهواز

www.cua.ac.ir

۳۰

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

۳۱

دانشگاه صنعت نفت آبادان

www.put.ac.ir

۳۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

www.iut.ac.ir

۳۳

دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

www.aut.ac.ir

۳۴

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

www.kntu.ac.ir

۳۵

دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ac.ir

۳۶

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

www.atu.ac.ir

۳۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir

۳۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

www.uswr.ac.ir

۳۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک

www.arakmu.ac.ir

۴۰

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

www.arums.ac.ir

۴۱

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

www.umsu.ac.ir

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.mui.ac.ir

۴۳

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

www.ajums.ac.ir

۴۴

دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.mubabol.ac.ir

۴۵

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

www.bmsu.ac.ir

۴۶

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

www.bums.ac.ir

۴۷

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

www.tbzmed.ac.ir

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

۴۹

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

www.zdmu.ac.ir

۵۰

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

www.zums.ac.ir

۵۱

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.sem-ums.ac.ir

۵۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

۵۳

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

www.sums.ac.ir

۵۴

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

www.kaums.ac.ir

۵۵

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

www.muk.ac.ir

۵۶

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

www.kmu.ac.ir

۵۷

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

www.kums.ac.ir

۵۸

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

www.gums.ac.ir

۵۹

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

www.lums.ac.ir

۶۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir

۶۱

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

www.hums.ac.ir

۶۲

دانشگاه علوم پزشکی همدان

www.umsha.ac.ir

۶۳

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

www.gau.ac.ir

۶۴

دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir

۶۵

دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir

۶۶

دانشگاه گیلان

www.guilan.ac.ir

۶۷

دانشگاه گلستان

www.gu.ac.ir

۶۸

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

۶۹

دانشگاه مفید

www.mofidu.ac.ir

۷۰

دانشگاه هرمزگان

www.hormozgan.ac.ir

۷۱

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

۷۲

دانشگاه یزد

www.yazduni.ac.ir

۷۳

دانشگاه سهند تبریز

www.sut.ac.ir

۷۴

فرهنگستان علوم پزشکی

www.ams.ac.ir

۷۵

دانشگاه آزاد دامغان

www.damghaniau.ac.ir

۷۶

دانشگاه آزاد سمنان

www.semnaniau.ac.ir

۷۷

دانشگاه آزاد شاهرود

www.iau-shahrood.ac.ir

۷۸

دانشگاه کردستان

www.uok.ac.ir

۷۹

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

www.vru.ac.ir

۸۰

دانشگاه ملایر

www.malayeru.ac.ir

۸۱

دانشگاه محقق اردبیلی

www.uma.ac.ir

۸۲

دانشگاه قم

www.qom.ac.ir

۸۳

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

www.kmsu.ac.ir

۸۴

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

۸۵

دانشگاه نوشیروانی بابل

www.nit.ac.ir

۸۶

دانشگاه صنعتی همدان

www.hut.ac.ir

۸۷

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

www.pwut.ac.ir

۸۸

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

www.cmu.ac.ir

۸۹

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

www.azaruniv.edu

۹۰

دانشگاه خوارزمی

www.tmu.ac.ir

۹۱

دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir

۹۲ مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها www.drc.scu.ac.ir