وظایف و اختیارات معاونت دانشجویی

[text-with-icon icon_type=”image_icon” icon=”icon-glass” color=”Accent-Color” icon_image=”2758″]- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن.

– تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

– ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر.

– پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

– نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

– برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیالنه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه.

– همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.

– اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوط.

– راه اندازی و مدیریت فرایند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت.

– نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.

– برنامه ریزی  جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه .

– رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رییس  دانشگاه.

– زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقاء وضعیت دانشگاه.

– انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.[/text-with-icon]