×

وظایف و اختیارات معاونت اداری مالی

-     همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشگاه.

-     نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين دانشگاه و اشخصاص حقيقي يا حقوقی و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي           مختلف.

-     نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها.

-     تدوين اساسنامه ها و آيين نامه هاي حقوقي مورد نياز.

-     رسيدگي به هدف هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روش هاي كار در واحدهاي مختلف.

-     ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود.

-     نظارت بر حسن اجراي كليه ي قوانين و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامي، مالي و معاملاتي و حقوقی.

-     ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.

-     اتخاذ تصميم در مورد برنامه ي كار واحدهاي تابعه.

-    شركت در شوراها، كميسيون ها، جلسات  و اظهار نظر در مورد مسايل مختلف اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي و حقوقی و                همچنين واگذاري امور مربوط در چار چوب مقررات با حفظ مصالح دانشگاه.

-     نظارت، همكاري و اظهار نظر در تهيه و تنظيم بودجه ي ساليانه ي دانشگاه و پيشنهاد آن به مقامات و مراجع ذي ربط.

-     اظهار نظر در باره ي سازمان و تشكيلات دانشگاه و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.

-     نظارت بر انجام تمام امور مالي دانشگاه و مراقبت در رعايت مقررات مالي.

-     نظارت بر اداره ي امور استخدامي بر طبق مقررات و آيين نامه هاي موجود.

-     نظارت در تهيه و اجراي طرح هاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات دانشگاه.

-     نظارت در تهيه و تدارك تمامي نيازمندي هاي دانشگاه طبق مقررات.

-     نظارت بر اجراي وظايف كميسيون موضوع ماده ي 45 آيين نامه ي مالي و معاملاتي دانشگاه ها.

-     همكاري در امور مرتبط با بهره وري و تحول اداري در دانشگاه با مديريت طرح و برنامه.

-    تشكيل و هدايت شوراهاي تخصصي براساس ضوابط مربوط وهمچنين اداره ي كليه ي كميته ها، هيأت ها و... كه مسئوليت اداره ي آن        به عهده ي معاونت اداری و مالی مي باشد.

-     انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

بالا