×

معاونت های دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان متشکل از پنج معاونت است:

معاونت ها عبارتند از: اداری و مالی، پژوهشی و فناوری، آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه دامغان از اداره کل مالی، اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی، اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی، دفترحقوقی تشکیل شده است.

معاونت پژوهشی و فناوری

در راستای تحقق اهداف جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با توجه به اهد بینی شده برای دانشگاه دامغان، معاونت پژوهشی دانشگاه وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد زیرساختهای لازم و بطورکلی پشتیبانی از انجام امور پژوهشی و فناوری دانشگاه را برعهده دارد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فعالیت های اموزشی دانشگاه تحت نظارت معاونت آموزشـی و تحصیلات تکمیلی صورت می پذیرد . در این معاونت ، اداره امور دانشــجویان مقطع کارشناسی را مدیریت امور آموزشــی ، اداره  امور دوره های کارشناســـی ارشد و دکتری را مدیریت تحصیلات تکمیــلی ، امور مربوط به بازنگری دروس و ایجاد رشـته های جدید را مدیــریت برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی  ،  امور مربوط به دانشـــجویان ممتاز را دفتر استـعداد های درخشان و امور مربوط به سیستم رایانه ای آموزش را دفتر خدمات رایانه ای بر عهده دارند.

معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه پایه گذار در برنامه‏‏ ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی، روان شناختی و ورزشی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‏ ها و ضوابط اجرایی واحد‏های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و جلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی‏ های کلی در مسائل امور رفاهی، تغذیه، خوابگاه‏، تربیت بدنی، مشاوره و ... از دیگر وظایف این معاونت می‏ باشد. فلسفه وجودی و مأموریت اصلی معاونت، ایجاد بستری مطمئن برای مشارکت دانشجویان بوده و از طریق درک انتظارات، سعی می‏ نماید نسبت به تأمین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، ورزشی، رفاهی و ... اقدام نماید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی

در راستای تحقق دانشگاه اسلامی و دستیابی به سند تحول فرهنگی آموزش عالی و همچنین پیشبرد اهداف فرهنگی و تربیتی نظام جمهوری اسلامی، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان فعالیت‌های حوزه مدیریتی خود را برنامه‌ریزی و تبیین می نماید.

این معاونت با فراهم نمودن بستر مناسب برای رشد علمی و پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان، در قالب کانون های فرهنگی و هنری، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل های دانشجویی، نشریات، شورای فرهنگی دانشکده ها فعالیت می کند.

TOP