×

خیرین دانشگاه دامغان

 

حاج رمضانعلی حیدری شوکت آبادی

 

دکتر علی اصغر عالمی

 

مهندس علیرضا امینی

 

مرحوم حاج حسین بستانی

 

خیرین صندوق بورس تحصیلی دانشگاه

 

TOP