×

تماس با دفتر معاونت اداری مالی

مسئول دفتر: محمد ناصریان

گرایش تحصیلی: کارشناس حقوق

تلفن:  

داخلی 524        مستقیم: 35220096-023       نمابر: 35220096-023

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان.

 کدپستی: 41167-36719

معاونت اداری مالی در ساختمان 1، طبقه اول واقع شده است.

بالا