جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون

رؤسای دانشگاه از بدو تاسیس تا کنون

[divider line_type="بدون خط"]
ردیفنام و نام خانوادگی دوره تصدیمدت تصدیعنوان تصدی
1مهندس علی اصغر نادری1369-13756 سالرئیس دانشکده علوم پایه
2دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم1375-138611 سالرئیس دانشگاه علوم پایه
3دکتر علی حقیقی اصل1386-13937 سالرئیس دانشگاه دامغان
4دکتر عبدالعلی بصیریاز 1393 تاکنون-رئیس دانشگاه دامغان

3 رتبه برتر