کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنايی با تدوين استانداردهای ملی و بين المللی برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برگزار شد

به همت مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه دامغان و با همکاری اداره کل استاندارد استان سمنان، کارگاه آموزشی آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین الملل ویژه اعضاء هیأت علمی در سالن امیرکبیر حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

در این دوره آموزشی که با استقبال اعضاء هیأت علمی روبرو گردید موارد ذیل ارائه شد:
– نحوه مشارکت اعضاء هیأت علمی در تدوین استانداردهای بین المللی
– سازمان های استاندارد سازی بین المللی
– سازمان استاندارد سازی ISO و تدوین استانداردهای بین المللی ISO
– آشنایی با کمیته های ملی تدوین استاندارد ملی
– آشنایی با دستورالعمل تأیید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
– آشنایی با فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران
– تفکیک طبقه بندی بین المللی استانداردهای (ICS) بر مبنای عناوین کمیته های ملی استانداردها
– روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران