کارگاه آموزشی چگونه کارآفرین باشیم در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی چگونه کارآفرین باشیم در دانشگاه دامغان

کارگاه آموزشی چگونه کارآفرین باشیم در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی چگونه کارآفرین باشیم ویژه دانشجویان روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۱ در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه دامغان و با استقبال جمعی از دانشجویان متقاضی برگزار شد.
مدرس این کارگاه دکتر سیدمجید هاشمیان، عضو هیأت علمی و مشاور انجمن کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود به ارائه مفاهیم اولیه کارآفرینی و همچنین ملزومات آن جهت آشنایی دانشجویان با کارآفرینی پرداخت.