وظایف و اختیارات مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل

–      ايجاد ارتباط اداري بين رئيس دانشگاه و واحدهاي متبوع، اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري امور تا حصول نتیجه.

–      دريافت نامه هايي كه از واحدهاي مختلف ارسال مي شود و لازم است به رؤيت رئيس دانشگاه برسد.

–      ارجاع نامه ها به واحدهاي ذي ربط با توجه به دستور رئيس دانشگاه در هامش نامه هاي مذكور.

–      تهيه ي پيش نويس نامه هاي رئيس دانشگاه.

–      پيگيري و تعقيب نامه ها و دستورات رئيس دانشگاه.

–      راهنمايي، پاسخگويي و رسيدگي به مشكلاتي كه ارباب رجوع با واحدهاي مختلف دانشگاه پيدا مي كند.

–      پيگيري و امحاي اوراق زايد براساس قانون سازمان اسناد ملي ايران.

–      انجام امور اداري هيأت امناء، هيأت مميزه و شوراهاي دانشگاه و كميسيونهاي مختلف و ابلاغ مصوبات آن ها به واحدهاي ذي ربط.

–      انجام مكاتبات، دستور كار، تهيه و تدوين و تنظيم مصوبات هيأت امناء و هيأت مميزه دانشگاه.

–      تشكيل جلسه ها، تنظيم برنامه هاي نشست ها، مراسم و فعاليت هاي عمومي دانشگاه و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اين گونه فعاليت ها.

–      اداره ي امور دبيرخانه ي مركزي دانشگاه و نظارت بر دبيرخانه هاي فرعي به منظور هماهنگي، حفظ و انسجام امور مربوط.

–      انجام كليه ي امور مربوط به ثبت، صدور، پيگيري و بايگاني نامه هاي عادي دانشگاه.

–      انجام كليه ي امور مربوط به ثبت، صدور، پيگيري و بايگاني نامه هاي محرمانه دانشگاه با هماهنگي اداره حراست.

–      تنظيم برنامه هاي بازديد، ملاقات با شخصيت ها، هيأت ها و ارباب رجوع.

–      پيگيري تعيين سياست ها و استراتژي هاي كلان دانشگاه و ابلاغ آن به كليه ي واحدها جهت تدوين و تصويب اهداف عملياتي واحدها و  دانشگاه برابر فرآيند و ضوابط مربوط.

–      ايجاد و برقراري ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمي خارج به منظور جمع آوري اطلاعات علمي و تحقيقاتي مورد نياز و همچنين جلب همكاري آنان در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي.

–      انجام امور مربوط به شركت اعضاي هيأت عملي دانشگاه در فرصت هاي مطالعاتي و مجامع علمي و بين المللي خارج از كشور و نظارت بر امور تحصيلي و پژوهشي آنها با هماهنگي واحدهای ذیربط دانشگاه.

–      دعوت از متخصصان ايراني مقيم خارج و متخصصان خارجي جهت همكاري علمي با دانشگاه.

–      تنظيم برنامه و انجام اقدامات لازم جهت برگزاري سمينارها، كنفرانس ها و همايش هاي بين المللي  با همكاري واحدهاي زيربط دانشگاه و همچنين پيشنهاد اعتبار مورد نياز آن به مراجع ذيربط.

–      صدور مجوز ارزي كتب و مجلات خارجي، حق عضويت و حق ثبت نام براي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري.

–      فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت اعزام هيئت ها از دانشگاه به خارج از كشور و پذيرش هيأت هاي خارجي به منظور همكاري هاي علمي و آموزشي متقابل با هماهنگي معاونت های آموزشي و تحصیلات تکمیلی و پژوهشي وفناوری.

–      ارتباط با سازمان هاي بين المللي، سازمان ملل متحد، يونسكو، اتحاديه بين المللي دانشگاهها، آيسكو  و ساير سازمان هاي اسلامي بين المللي درجهت كسب آخرين اطّلاعات روز و ارسال به واحدهاي مختلف دانشگاه جهت بهره برداري.

–      تشريك مساعي در برقراري ارتباط با انحمن ها، هيأتهاي علمي دانشگاه با مجامع علمي و بين المللي و دانشمندان خارجي با هماهنگي واحد” همكاري‌هاي علمي و بين المللي ” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

–      انجام كليه مكاتبات خارجي دانشگاه.

–      پذيرش استادان خارجي در دانشگاه و انجام امور مربوط به اخذ اقامت، اجازه كار – ويزاي ورود و خروج براي اساتيد خارجي شاغل در دانشگاه.

–      انجام اقدامات لازم جهت پذيرش دانشجوي خارجي در دانشگاه با هماهنگي واحدهاي زيربط بر اساس آئين نامه هاي مربوط.

–      انجام امور اعضاي هيأت علمي شاغل به تحصيل در خارج از كشور.

 –     تهيه و تدوين راهنماي دانشگاه به زبان انگليسي.

–     بررسي و انجام امور مربوط به درخواست و جمع آوري راهنماي دانشگاههاي خارج از كشور.

–     ترجمه نامه ها ، نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبان های فارسي و خارجي مورد نياز دانشگاه و واحدهاي تحقيقاتي تابعه.

–     انجام امور مربوط به نمايندگي دانشگاه در تهران.

–     انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.