وظایف و اختیارات روابط عمومی دانشگاه

1- جمع آوری اطلاعات، اخبار و آمار لازم به منظور تهیه بروشورها و مجلات داخلی در چارچوب ضوابط  و موازین مربوطه.

2- نظارت و کمک در تهیه مقدمات لازم جهت برگزاری جشن ها، کنفرانس ها، سمینارها، ملاقاتها و مسافرت مقامها.

3- انجام امور تشریفاتی و پذیرایی از لحظه ورود تا خروج میهمانان طبق برنامه.

4- همکاری در تهیه، بررسی و تنظیم اسناد و مدارکی که جهت تنظیم لوایح و یا تصویب نامه یا آیین نامه به هیأت دولت تقدیم می گردد.

5- آگاه ساختن مردم از پیشرفت ها و نتایج برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی از طریق رسانه های جمعی و تشکیل جلسات و سخنرانی ها.

6- بررسی و تنظیم نظرات و آراء عمومی در رابطه با نحوه فعالیت دانشگاه به منظور ارائه آنها.

7-  مطالعه کلیه جرائد و روزنامه ها و استخراج مطالب ومقالاتی که مستقیما و یا غیر مستقیم در ارتباط با مسائل دانشگاه است.

8- تهیه اعلامیه و بروشورهای مختلف در رابطه با مسائل دانشگاه و جامعه.

9- انجام امور اتباع بیگانه ای که به نحوی از آنها در رابطه با دانشگاه می باشند.