مصوبات هیأت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

سال ۱۳۸۸ :

 صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی مورخ ۷-۵-۱۳۸۸
صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۲۸-۲-۱۳۸۸
صورت جلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۲-۲-۱۳۸۸


سال ۱۳۸۷ :

صورت جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۳-۸-۱۳۸۷
صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۲۰-۵-۱۳۸۷


 
سال ۱۳۸۶ :

 صورت جلسه چهارمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۲۶-۱۲-۸۶
صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۶-۶-۱۳۸۶
صورت جلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۳-۴-۱۳۸۶


 
سال ۱۳۸۵ :

 صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۵-۶-۱۳۸۵

 صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۱۳۸۵-۱۱-۲۹  

سال ۱۳۹۲ :


 
سال ۱۳۹۱ :


 
سال ۱۳۹۰ :


 
سال ۱۳۸۹ :