کارگاه آموزشی مقاله نویسی و نقد علمی در دانشگاه دامغان برگزار شد

كارگاه آموزشی مقاله نويسی و نقد علمی در دانشگاه دامغان

کارگاه آموزشی مقاله نویسی و نقد علمی در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی مقاله نویسی و نقد علمی که یکی از کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی است روز سه شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۱ در دانشگاه دامغان برگزار شد.
این کارگاه با توجه به اهمیت و اثر بخشی دوره های دانش افزایی در توانمند سازی اعضای هیأت علمی، توسط معاونت پژوهش و فناوری و با همکاری مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر اعضای هیأت علمی با چگونگی نحوه و ارائه مقاله های علمی-پژوهشی برگزار گردید.

دکتر علیرضا مشفق، استاد تمام دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مدرس این کارگاه به ارائه مطالبی پیرامون موضوع کارگاه و شیوه های صحیح ارائه مقاله های علمی-پژوهشی پرداخت.