شرکت در کنفرانس ICTP (سفر مطالعاتی کوتاه مدت سه نفر از اعضاء هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان)

سفر مطالعاتی کوتاه مدت سه نفر از اعضا هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان ( آقایان دکتر چراغچی و دکتر شهیدی و خانم دکتر حقانی) به کشور ایتالیا از پنجم مرداد تا هفتم شهریور ماه به دعوت ICTP انجام شد. در این سفر علاوه بر تبادلات علمی زمینه همکاری دانشگاه دامغان با این موسسه پژوهشی بین المللی فراهم می گردد. شرکت در کنفرانسهای  ICTP  پیشرفت در طرح های تحقیقاتی  دانشجویان دکتری فیزیک ماده چگال را فراهم خواهد آورد. موسسه ICTP هر ساله با حمایت مالی از پژوهشگران فعال و صاحب نام برای شرکت در این کنفرانس دعوت می نماید.