تماس با مدیریت طرح و برنامه

مدیر طرح و برنامه: سید جعفر شاه مرتضی

گرایش تحصیلی: کارشناسی حسابداری

          داخلی: 512

تلفن:  مستقیم: 35220097-023

          نمابر:35220097-023

آدرس مدیریت طرح و برنامه دانشگاه دامغان: ساختمان 1، طبقه 3.

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

 کدپستی: 41167-36719