تماس با مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین المللی

مدیر حوزه: دکتر جواد قاسمیان

گرایش تحصیلی: دکتری آمار

               داخلی ۴۸۶

تلفن:       مستقیم ۳۵۲۲۰۴۱۶-۰۲۳

               نمابر ۳۵۲۲۰۱۲۰-۰۲۳

کارشناس حوزه: محسن علی یاری

گرایش تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

             داخلی: ۴۸۶

تلفن:     مستقیم: ۳۵۲۲۰۴۱۶-۰۲۳

             نمابر: ۳۵۲۲۰۱۲۰-۰۲۳

مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین المللی: ساختمان یک، طبقه سوم.

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

 کدپستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۹