تماس با اداره روابط عمومی

سرپرست اداره روابط عمومی: مهندس حسین رضایی

رشته و گرایش تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)

تلفن:

 داخلی: 548

  مستقیم: 35220249-023

 نمابر: 35220120-023

دفتر اداره روابط عمومی دانشگاه دامغان

ساختمان یک، طبقه سوم.

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان.

 کدپستی: 41167-36719