تماس با اداره روابط عمومی


 سرپرست اداره روابط عمومی: رضا عبداله زاده

اطلاعات تماس: داخلی ۵۴۸

مستقیم ۳۵۲۲۰۲۴۹-۰۲۳

نمابر ۳۵۲۲۰۲۴۹-۰۲۳  پست الکترونیک Pr@du.ac.ir

دفتر اداره روابط عمومی دانشگاه دامغان

ساختمان یک، طبقه سوم.

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان.

 کدپستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۹