تماس با دفتر گروه نظارت و ارزیابی

رئیس گروه: دکتر جواد قاسمیان

گرایش تحصیلی: دکتری آمار

             داخلی ۵۲۹

تلفن:     مستقیم: ۳۵۲۲۰۱۱۸-۰۲۳

             نمابر: ۳۵۲۲۰۱۲۰-۰۲۳

            پست الکترونیک: nezarat@du.ac.ir

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی: آقای علیرضا نیک فر

گرایش تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دفتر گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه دامغان: ساختمان یک، طبقه سوم.

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان.

 کدپستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۹