مسئول دفتر: امین خوشنویسان

گرایش تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی

          داخلی: 290

تلفن:  مستقیم: 35220237-023

          نمابر: 35220237-023

دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان: ساختمان خوارزمی، طبقه همکف.

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

 کدپستی: 41167-36719