مسئول دفتر: مهندس سعید وقایعی

گرایش تحصیلی: مهندسی برق

عنوان پست شغلی: کارشناس امور اداری و اجرایی

تلفن دفتر دانشکده:

داخلی:370  مستقیم: 35220092-023

مسئول دفتر: خانم مریم سجادی

گرایش تحصیلی: ریاضی

عنوان پست شغلی: کارشناس امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن دفتر دانشکده:

داخلی:371  مستقیم: 35220092-023

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

 کدپستی: 41167-36719

آدرس دانشکده: ساختمان خوارزمی، طبقه اول.