تماس با دبیرخانه

سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب: محمد رضا صادقی نژاد

گرایش تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی

               داخلی: ۵۱۹

تلفن:      مستقیم: ۳۵۲۲۰۲۳۳-۰۲۳

              نمابر ۳۵۲۲۰۲۳۳-۰۲۳

پست الکترونیک: jazb@du.ac.ir

کارشناس امور اداری: علی حسن بیکی

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی

             داخلی ۵۱۸

تلفن:     مستقیم ۳۵۲۲۰۲۳۳-۰۲۳

             نمابر  ۳۵۲۲۰۲۳۳-۰۲۳

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه دامغان: ساختمان امیرکبیر، طبقه دوم.

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

 کدپستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۹