اهداف کلی مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل

1-  توسعه ارتباطات بین المللی دانشگاه.

2-  ارتقا وجهه علمی و بین المللی دانشگاه و همکاری بیشتر با مجامع واتحادیه های بین المللی مانند اتحادیه بین المللی دانشگاههای سراسر جهان (IAU) و اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUIW).

3-  توسعه فعالیتهای علمی با دانشگاههای معتبر دنیا و تنظیم قراردادهای همکاری با آنها.

4-  ارائه خدمات به اعضای هیات علمی دانشگاه در حوزه روابط بین المللی.

5-  ایجاد دوره های مشترک با دانشگاههای داخل و خارج از کشور با همکاری معاونت آموزش.

6-  فراهم سازی بسترفرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با همکاری معاونت پژوهش و فناوری.

7-  تهیه و تدوین آئین نامه ها ودستورالعملهای مورد نیاز.