انتصابات سال ۱۳۹۴ دانشگاه دامغان

انتصاب خانم دکتر گودرزی به سمت “معاونت دانشکده زیست شناسی” دانشگاه (۹۴/۱/۱۸)

انتصاب آقای دکتر محمد حسن حسنی به سمت” مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات”(۹۴/۱/۱۸)

انتصاب خانم دکتر ایران گودرزی در سمت “عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه“(۹۴/۱/۲۳)

انتصاب آقای دکتر میثم جلالی به سمت” سرپرست مدیریت گروه مهندسی عمران” دانشگاه (۹۴/۲/۱)

انتصاب آقای دکتر رسول محبی به سمت” سرپرست مدیریت گروه مهندسی مکانیک” دانشگاه (۹۴/۲/۱)

انتصاب خانم دکتر مهسا مهراد به سمت” سرپرست مدیریت گروه مهندسی برق” دانشگاه (۹۴/۲/۱)

انتصاب خانم مهندس منصوره معادی به سمت” سرپرست مدیریت گروه مهندسی صنایع” دانشگاه (۹۴/۲/۱)

انتصاب آقای دکتر محمد آسیایی به سمت “عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه” (۹۴/۲/۹)

انتصاب آقای دکتر سهیل خوشبین فر به سمت “عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه” (۹۴/۲/۹)

انتصاب آقای دکتر حسین داوری به سمت ” عضو شورای پژوهشی دانشگاه” (۹۴/۲/۱۹)

تمدید حکم خانم دکتر ایران گودرزی در سمت” مشاور رئیس در امور بانوان” (۹۴/۲/۲۰)

تمدید حکم آقای دکتر فدوی اسلام در سمت “عضو شورای دانشگاه” (۹۴/۲/۲۱)

انتصاب آقای دکتر مهدی عادلی فرد به سمت” سرپرست گروه آموزشی فیزیک-حالت جامد” دانشگاه (۹۴/۲/۲۱)

تمدید حکم آقای دکتر محمد مومنی در سمت “استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده هنر” (۹۴/۲/۲۷)

تمدید حکم آقای دکتر محمد تقی قربانیان در سمت “استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زیست شناسی” (۹۴/۲/۲۷)

تمدید حکم آقای دکتر عظیم ملک زاده در سمت “استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده شیمی” (۹۴/۲/۲۷)

تمدید حکم آقای دکتر نیما قلعه در سمت “استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده فنی و مهندسی” (۹۴/۲/۲۷)

تمدید حکم آقای دکتر سید محمود حسینی نژاد در سمت “استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده زمین شناسی” (۹۴/۲/۲۷)

تمدید حکم آقای دکتر نیما قلعه در سمت “رئیس دانشکده فنی و مهندسی” دانشگاه (۹۴/۲/۲۸)

انتصاب آقای دکتر مجتبی تاجیک به سمت” سرپرست گروه آموزشی فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی” دانشگاه (۹۴/۲/۲۹)

انتصاب آقای دکتر مهدی خورشیدی به سمت” سرپرست مدیریت گروه علوم گیاهی” دانشگاه (۹۴/۲/۳۰)

انتصاب آقای دکتر سعید زواره به سمت” سرپرست مدیریت گروه علوم سلولی و مولکولی” دانشگاه (۹۴/۲/۳۰)

تمدید حکم آقای دکتر سجاد رحمانی در سمت “مدیر خدمات آموزشی” دانشگاه (۹۴/۳/۳)

انتصاب آقای دکتر سید محمود مجیدی به سمت” مدیر گروه آموزشی حقوق” دانشگاه (۹۴/۳/۱۰)

تمدید حکم آقای دکتر اکبر هاشمی برزآبادی در سمت “معاون دانشجوئی” دانشگاه (۹۴/۳/۱۰)

انتصاب آقای دکتر محمدرضا میرسید به سمت” مسئول راه اندازی دانشکده علوم انسانی” (۹۴/۳/۱۰)

انتصاب آقای دکتر مجتبی تاجیک به سمت ” مدیر گروه فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی ” (۹۴/۳/۱۰)

انتصاب آقای دکتر ناصر آخوندی به سمت “دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان” دانشگاه (۹۴/۳/۱۲)

انتصاب خانم دکتر سارا صادقی نیا به سمت “مدیر گروه آموزشی تلویزیون و هنرهای دیجیتال” دانشگاه (۹۴/۳/۱۶)

انتصاب خانم دکتر سارا صادقی نیا به سمت “سرپرست معاونت آموزشی دانشکده هنر” دانشگاه (۹۴/۳/۱۶)

انتصاب خانم دکتر مهسا مهراد به سمت “مدیر گروه آموزشی مهندسی برق” دانشگاه  (۹۴/۳/۱۹)

انتصاب آقای دکتر میثم جلالی به سمت” مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران” دانشگاه (۹۴/۳/۱۹)

انتصاب خانم مهندس منصوره معادی به سمت “مدیر گروه آموزشی مهندسی صنایع” دانشگاه  (۹۴/۳/۱۹)

انتصاب آقای دکتر رسول محبی به سمت” مدیر گروه آموزشی مهندسی مکانیک” دانشگاه (۹۴/۳/۱۹)

انتصاب آقای دکتر رضا مرتضوی به سمت” مدیر گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر” دانشگاه (۹۴/۵/۲۵)

انتصاب آقای دکتر  محمد ابری به سمت ” معاون آموزشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر” دانشگاه (۹۴/۳/۲۶)

انتصاب آقای دکتر جواد قاسمیان به سمت” سرپرست حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین المللی” (۹۴/۳/۳۰)

تمدید حکم آقای دکتر محمود اله دادی در سمت “مدیر تحصیلات تکمیلی” دانشگاه (۹۴/۳/۳۱)

انتصاب آقای دکتر سیدناصر هاشمی به سمت ” عضو شورای پژوهشی دانشگاه” (۹۴/۴/۲)

انتصاب آقای دکتر مرتضی عتباتی به سمت ” عضو شورای پژوهشی دانشگاه” (۹۴/۴/۲)

انتصاب آقای دکتر سید ابوالقاسم آقاپور به سمت ” سرپرست دانشکده شیمی ” (۹۴/۴/۱۵)

انتصاب آقای دکتر محمدرضا میرسید به سمت” مدیر گروه دروس عمومی و معارف اسلامی” (۹۴/۶/۴)

تمدید حکم آقای دکتر غلامحسین گریوانی در سمت”مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب وتبدیل وضع استخدامی اعضای هیأت علمی” (۹۴/۶/۵)

 تمدید حکم آقای دکتر تقی لشکربلوکی در سمت” رئیس دانشکده زیست شناسی” (۹۴/۶/۹)

انتصاب آقای دکتر میثم جلالی “مسئول راه اندازی آزمایشگاه بتن دانشکده فنی ومهندسی” (۹۴/۶/۱۴)

انتصاب آقای دکتر مجتبی تاجیک “عضو کمیسیون بررسی موارد خاص” (۹۴/۶/۱۶)

انتصاب آقای دکتر داود عاجلو” معاون اجرائی دانشکده شیمی” (۹۴/۶/۳۱)

انتصاب آقای دکتر عظیم ملک زاده” معاون آموزشی دانشکده شیمی” (۹۴/۶/۳۱)

انتصاب آقای امیر نجاتی “سرپرست اداره تعمیر و نگهداری” (۹۴/۷/۱)

تمدید حکم خانم دکتر ایران گودرزی ” معاون آموزشی دانشکده زیست شناسی” (۹۴/۷/۴)

انتصاب آقای دکتر سید ابوالقاسم آقاپورحصیری” رئیس دانشکده شیمی” (۹۴/۷/۱۵)

انتصاب آقای دکتر حسین بهنیافر ” عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی” (۹۴/۷/۲۱)

تمدید حکم آقای دکتر سجاد رحمانی “عضویت کمیسیون موارد خاص دانشگاه” (۹۴/۷/۲۵)

انتصاب آقای دکتر محمد آسیایی ” مسئول را ه اندازی آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی دانشکده فنی و مهندسی” (۹۴/۷/۲۵)

انتصاب آقای دکتر سید احمد نبوی “مسئول راه اندازی کارگاه ریخته گری دانشکده فنی ومهندسی” (۹۴/۷/۲۷)

انتصاب آقای دکتر سید احمد کتابی ” عضو شورای آموزشی دانشگاه” (۹۴/۸/۴)

انتصاب آقای دکتر بهزاد آیباقی ” عضو شورای آموزشی دانشگاه” (۹۴/۸/۴)

انتصاب آقای دکتر محمدتقی قربانیان ” معاون اداری و مالی دانشگاه” (۹۴/۹/۲۹)

انتصاب آقای دکتر سیدعلی پورموسوی ” معاون پژوهش و فناوری دانشگاه” (۹۴/۹/۲۹)

انتصاب آقای دکتر رشید ولی ” معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه” (۹۴/۹/۲۹)

انتصاب آقای دکتر سیدسعیدالرضا اسلامی ” مدیر حراست دانشگاه” (۹۴/۱۱/۲۰)

صفحه قبلی (انتصابات سال ۹۳)