انتصابات سال 1393 دانشگاه دامغان

تمدید حکم آقای دکتر سید ابوالقاسم آقاپور در سمت ” معاونت آموزشی دانشکده شیمی”(93/12/20)

تمدید حکم آقای دکتر محمد تقی قربانیان در سمت” عضویت در هیأت اجرایی تشکیلات وامور نیروی انسانی غیر هیأت علمی” دانشگاه (93/12/18)

تمدید حکم آقای دکتر علی عباسی ملایی در سمت ” مدیر گروه آموزشی ریاضیات و کاربردها” (93/12/2)

تمدید حکم آقای دکتر رضا پورقلی در سمت “مدیر گروه آموزشی ریاضی کاربردی”(93/11/28)

انتصاب آقای دکتر عظیم ملک زاده به سمت ” معاون اجرایی دانشکده شیمی” دانشگاه (93/11/20)

انتصاب خانم دکتر ربابه علیزاده به سمت ” مدیر گروه آموزشی شیمی کاربردی” (93/11/11)

انتصاب آقای دکتر حمزه کیانی به سمت ” مدیر گروه آموزشی شیمی محیط زیست” (93/11/11)

انتصاب خانم دکتر کبری زارعی به سمت “مدیر گروه آموزشی شیمی محض” (93/11/11)

تمدید حکم آقای دکتر محمود اله دادی در سمت “عضویت کمیسیون موارد خاص” دانشگاه (93/11/3)

تمدید حکم آقای دکتر محمد مومنی در سمت “سرپرست دانشکده هنر” (93/11/3)

انتصاب خانم دکتر سارا صادقی نیا به سمت “سرپرست گروه آموزشی تلویزیون و هنرهای دیجیتال” (93/10/15)

تمدید حکم آقای امیر نجاتی در سمت “سرپرست گروه طرح و توسعه” (93/10/3)

انتصاب آقای دکتر عباسپور به سمت “رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر” (93/9/15)

تمدید حکم آقای دکتر مهدی خورشیدی در سمت “مدیریت و مسئول راه اندازی پژوهشکده علوم زیستی” (93/9/15)

انتصاب آقای حسین رضایی به سمت “سرپرست اداره روابط عمومی” دانشگاه (93/9/11)

تمدید حکم خانم دکتر الهه ظهوریان در سمت ” مدیر گروه آموزشی آمار و کاربردها” (93/9/9)

انتصاب آقای دکتر محمود حسینی نژاد به سمت”ریاست دانشکده عوم زمین” دانشگاه (93/08/20)

تمدید حکم خانم دکتر تولایی با عنوان “معاون آموزشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر” دانشگاه (1393/08/11)

انتصاب آقای دکتر محمد حسن حسنی به سمت”سرپرست امور حقوقی،قراردادها و رسیدگی به شکایات”دانشگاه    (1393/08/10)

 انتصاب  آقای نصرت اله سلطانیه به سمت”سرپرست اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر”دانشگاه (1393/8/6)

  انتصاب آقای دکتر سید محمود مجیدی به سمت”سرپرست گروه آموزشی حقوق” (1393/8/6)

  انتصاب  آقای دکتر سید سعیدالرضا اسلامی به سمت”دبیر شورای برنامه ریزی”دانشگاه (1393/8/6)

انتصاب آقای دکتر علی طهماسبی به سمت”سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی” (1393/8/4)

انتصاب آقای دکتر محمد رضا فدوی اسلام به سمت”رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت”دانشگاه (1393/8/4)

 انتصاب آقای دکتر محسن خادمی به سمت”سرپرست کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی”دانشگاه(1393/8/4)

 انتصاب آقای سید مهدی عرفانی به سمت”عضو کمیسیون بررسی موارد خاص”دانشگاه(1393/8/3)

انتصاب آقای دکتر سید جواد معافی بردسیری به سمت”عضو کمیسیون بررسی موارد خاص”دانشگاه(1393/8/3)

 انتصاب آقای دکتر مرتضی عتباتی به سمت”مدیر امور پژوهشی” دانشگاه (1393/7/30)

 انتصاب آقای دکتر غلامرضا عباسپور به سمت”سرپرست دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر”(1393/7/30)

انتصاب آقای دکتر رشید ولی به سمت”معاون اداری و مالی” (1393/7/30)

انتصاب خانم دکتر ایران گودرزی به سمت”سرپرست معاونت آموزشی دانشکده زیست شناسی” (1393/6/31)

انتصاب آقای دکتر سید علی پورموسوی به سمت”معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی”دانشگاه (1393/5/12)

انتصاب آقای دکتر محمد آسیایی به سمت”معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی” دانشگاه (1393/5/1)

تمدید حکم آقای دکتر جواد قاسمیان در سمت “عضویت در شورای انتشارات دانشگاه”(93/12/3)

تمدید حکم آقای جواد حلاجیان به عنوان” عامل امور مالی در حوزه معاونت پژوهشی و دانشجویی و فرهنگی” دانشگاه(93/12/25)

تمدید حکم آقای دکتر نیما قلعه در سمت “عضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان” دانشگاه (93/12/28)

صفحه قبل(سال94)