اعضای هیأت اجرایی جذب

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1دكتر عبدالعلی بصیریرئيس هيأت اجرايي جذب
2دكتر سیدعلی پورموسویدبير هيأت اجرايي جذب
3حجت الاسلام و المسلمین محمد فداییعضو هیأت اجرایی جذب
4دكترمحمدتقی قربانیانعضو هیأت اجرایی جذب
5دكتر سیدسعیدالرضا اسلامیعضو هیأت اجرایی جذب
6محمدرضا صادقی نژادسرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب